კვლევები

ნარკოტიკების მოხმარებისა და სხვა პრობლემური ქცევების რისკ და დამცავი ფაქტორების კვლევა საქართველოს მოზარდებსა და ახალგაზრდებში 2019

ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებული ქცევა თელავის ახალგაზრდებში 2016

ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებული ქცევა ოზურგეთის ახალგაზრდებში _2017

აივ ინფიცირების რისკის შემცველი და უსაფრთხო ქცევები ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების პოპულაციის ზომის შეფასება საქართველოში

აივ ტესტირების ბარიერები ინმ-ებში

აივშიდსი და ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ოპერაციიული კვლევის ანგარიში

პრევენციული ინტერვენციების ფინანსური რესურესების კვლევა

სტიგმა და დისკრიმინაცია

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ახალგაზრდებში

ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ინმ-ებში 2012

ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ქცევის საკითხების კვლევა